İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi

Programın Amacı
İşyerlerinde kullanılan her türlü araç , gereç ve ekipmandan kaynaklanabilecek olası riskleri öngörmek ; bu risklerden korunma ve risklerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olunması ; iş sağlığı ve güvenliği ve genel hukuk bilgisi ile işyerlerinde öne çıkan risk faktörlerini fiziksel, kimyasal , biyolojik ve psikososyal açıdan sınıflandırabilmeyi sağlayacak detaylı bilgi aktarımı hedeflenmiştir
İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
İş güvenliği uzmanı ; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip tüm mühendis , mimar , teknik eleman (teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen ve fen-edebiyat fakülteleri fizik ve kimya bölümünden mezun olan fizikçi ve kimyagerler) ile iş sağlığı ve güvenliği bölümü (ön lisans ) mezunlarıdır.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı ve Esaslar
Eğitim süresi toplam 220 saattir: sırasıyla 90 saat uzaktan-90 saat örgün(yüzyüze)-40 saat uygulamalı eğitim (staj) den oluşmaktadır.Programın esasları belirlenirken iş güvenliği uzmanı olarak bakanlıkça görevlendirilen mühendis, mimar , ve teknik elemanların çalışmalar sırasında karşılaşacakları iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler ile bu etmenlerden kaynaklanan çeşitli risk faktörlerinin tespiti ve bu risklerden korunma yöntemleri , iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri bazında önlem politikaları konuları temellendirilmiştir.
Uzaktan Eğitim
İş güvenliği uzmanlığı standart eğitim programının internet ortamında teorik, görsel ve işitsel derslerin verileceği toplam 90 saatlik kısmıdır.Uzaktan eğitimin 9 saatlik bölümü eşzamanlı (senkron) eğitimdir.
Eş zamanlı Eğitim : Eğiticiler ile kursiyerlerin aynı zaman diliminde aynı sanal ortamda aynı ders kapsamında birarada olduğu eğitimdir.
Örgün eğitim
Toplam 90 saatlik örgün eğitim programıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen esasa göre örgün eğitim 45 dakikalık ders 15 dakikalık dinlenme periyodlarından oluşmaktadır.
Uygulamalı (pratik) Eğitim
40 Saatlik zorunlu staj programıdır. En az bir iş güvenliği uzmanının bulunduğu firmada yapılır ve staj yapılacak firma iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılan kursiyer tarafından belirlenir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Sınıflandırması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfları tespitine bağlı olarak İş güvenliği uzmanlık belgesi sınıfları şu şekilde belirlenmiştir :1)
(A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ;a.(B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 4 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği sözleşmesiyle belgeleyen ve (A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak (A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,b.İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis , mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri , en az 5 yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları , iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis ,mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az 10 yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,Bakanlıkça verilir.2)
(B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ;a.(C) Sınıfı ve iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 3 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesiyle belgeleyen ve (B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak (B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis , mimar veya teknik elemanlara,b.İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis , mimar veya teknik elemanlardan (B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,Bakanlıkça verilir.3)
(C) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ;(C) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C ) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis , mimar veya teknik elemanlara,Bakanlıkça verilir.
Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image